Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden Animyoga.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Animyoga.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Anim Yoga. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

1.1 Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anim Yoga is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Anim Yoga.

1.2 Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Anim Yoga te mogen claimen of te veronderstellen.

Anim Yoga streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Anim Yoga onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Anim Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

1.3 Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Anim Yoga op deze pagina.

1.4 Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de cursist geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

Anim Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of materiële schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.

Anim Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen op de les locaties. De eigenaar van de accommodatie, noch de docente stelt zich aansprakelijk voor diefstal of verlies van kostbare eigendommen.

Anim Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.

1.5 Foto’s

Foto’s die tijdens de lessen, workshops, retreats worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Anim Yoga en diverse Social media kanalen, tenzij u heeft aangegeven dat u dit niet wilt.

1.6 Onvoorziene omstandigheden

Anim Yoga is een eenmanszaak. In geval van plotseling overlijden van de eigenaar worden alle activiteiten per direct stil gelegd. De lesgelden van overige lessen kunnen dan niet verhaald worden op de nabestaanden.

2. Nieuwsbrief voorwaarden
2.1 Frequentie

De nieuwsbrief wordt maximaal 2 keer per maand verzonden. 

2.2 Aansprakelijkheid

Op elk moment hebben wij het recht om je inschrijving te wijzigen of the annuleren zonder notificatie. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de nieuwsbrief

2.3 Opt-in

Met het akkoord gaan van de voorwaarden stem je in met het registreren voor de nieuwsbrief. Je kan op elk moment uitschrijven.

2.4 Privacy policy / GDPR

Je geeft toestemming om je email adres en naam te registreren in ons systeem. Wij zullen geen van je data publiceren, verspreiden of te delen met derden. Je hebt het recht om je inschrijving te annuleren of je gegevens bij ons te verwijderen.